شهرداری گوجان

آخرین خبرهای شهرداری شهر گوجان

اختصاص یک دستگاه آتش نشانی

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری..

پیگری و اخذ پمپ لجن کش

با مساعدت ستاد بحران استان و پیگیری های شهردار شهر گوجان پمپ…

گزارش عملکرد شش ماهه

گزارش شش ماهه عملکرد شهرداری گوجان به شرح زیر می باشد. برای راحتی…

عوارض سال ۹۹

عوارض سال ۹۹ تصویب شد و برای دریافت این دفترچه کافیست آن را دانلود کنید.

آخرین خبرهای امور فنی شهرداری گوجان

اختصاص یک دستگاه آتش نشانی

سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری..

گزارش عملکرد شش ماهه

گزارش شش ماهه عملکرد شهرداری گوجان به شرح زیر می باشد. برای راحتی…

عوارض سال ۹۹

عوارض سال ۹۹ تصویب شد و برای دریافت این دفترچه کافیست آن را دانلود کنید.

زیرسازی و آسفالت معابر

به گفته روابط عمومی شهرداری شهر گوجان در چهار ماه گذشته ۶۰ هزار متر مربع

دکمه بازگشت به بالا